۲۹.۸.۹۶

گرنه عشقت سایهٔ من شد ,چرا هرگه که من, روی برتابم ازو, پویان زپس باشد مرا
هیچ نظری موجود نیست: