۱۶.۸.۹۶

بحکم ناحق هر سفله، خلق را نکشند, اگر ز قتل پدر، پرسشی کند پسریهیچ نظری موجود نیست: