۲۵.۸.۹۶

ای ناصح درمانده چندین چه دهی پندم, بگذار مرا بگذار، میخار سر خود راهیچ نظری موجود نیست: