۷.۹.۹۶

ایــن بحر وجود آمـده بیـرون زنـهفت


ایــن بحر وجود آمـده بیـرون زنـهفت
کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت
هرکس سخنی از سر سودای بگفت
زان روی که هست، کس نمیداند چُست.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: