۶.۹.۹۶

ترکیب پیالهٔ که درهم پیوست


ترکیب پیالهٔ که درهم پیوست
بشکستن آن روا نمیدارد مست
چندین سروپای نازنین از سردست
برمهر که پیوست و بکین که شکست.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: