۵.۹.۹۶

مائیم و مِی و مطرب و این کنج خراب


مائیم و مِی و مطرب و این کنج خراب
فـارغ ز امـیـد رحـمـت و بـیـم عـذاب
جـان و دل و جام و جامه در رهن شراب
آسوده ز باد و خاک و از آتش و آب.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: