۴.۹.۹۶

هر چند که رنگ و روی زیباست مرا


هرچند که رنگ و روی زیباست مرا
چون لاله رخ وچو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طـربـخانه خـاک
نـقـاش ازل بـهـرچـــه آراسـت مـرا.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: