۲۵.۸.۹۶

هنرمند نقاش کلی ریمتسن, تقلبی بودن و مکاری زنان غربی را با درآمیختن ابزار کارگری و پاشنه بلند بنمایش میگذارد Kelly Reemtsen

















هیچ نظری موجود نیست: