۱۱.۸.۹۶

باور بفرمایید عین حقیقت است


برای کسانی‌ که در خانه ابلیس و یا فرزندانش بدنیا نیامده و تربیت نیافته و با او رشد نکرده‌اند، در برخورد با ابلیس و فرزندان ابلیس در جامعه سه حالت برایشان رخ میدهد:

- یا بهر دلیلی‌ (ترس، خوش آمدن، علاقه، ناامیدی ) مانند یکی‌ از فرزندان ابلیس میشوند، پلشت و نفرت انگیز.

- یا آنچنان می‌ترسند که قالب تهی کرده و در نتیجه از ماهیت آدمی‌ بشکل پشم و موم درآمده و در ظرف مدت کوتاهی (شاید یکی‌ دو سال) بی‌فایده و بیخاصیت شده و هردم بشکلی‌ که دیگران دوست دارند درمی‌آیند.

- یا نفرت همه وجودشان را پر می‌کند و کارشان بقتل یا اگر زورشان نرسد به خودکشی‌ و یا اگر جرات این دو را نداشته باشند، به گوشه نشینی میرسد.

بیچاره کسانی‌ که پدر و مادری ساده و مهربان داشته و کودکی و نوجوانی آرامی را پشت سر گذاشته‌اند. و از اینها بیچاره تر کسانی‌ هستند که از کودکی چیزی یاد نگرفته‌اند. فرزندان ابلیس عاشق این دو گروهند. و این فرزندان ابلیس در همه جا بویژه غرب پرند.


هیچ نظری موجود نیست: