۲.۹.۹۶

چـون درگذرم بـه بــاده شـوئید مـرا


چـون درگذرم بـه بــاده شـوئید مـرا
تلقین بشـراب نـــاب گــوئـیـد مـرا
خـواهـیـد بـه رستَخیز یــابیـد مـــرا
از خــاک در مـیکده جـوئـیـد مـــرا.
خیام

هیچ نظری موجود نیست: