۸.۹.۹۶

در بروی خود فروشان بسته ایم


ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم
دل بمهر باده نوشان بسته ایم
جان بکوی می فروشان داده ایم
در بروی خود فروشان بسته ایم
بحر طوفانزا دل پرجوش ماست
دیده از دریای جوشان بسته ایم
اشک غم در دل فرو ریزیم ما
راه بر سیل خروشان بسته ایم
برنخیزد ناله ای از ما رهی
عهد الفت با خموشان بسته ایم.

رهی معیری

گلهای تازه برنامه شماره ۶۳ - محمودی خوانساری - در دامن مهتاب
هیچ نظری موجود نیست: