۸.۹.۹۶

نقشه امپراتوری جهان شمول پارس‌ها که توسط خود آنها تهیه شده است


از قدمت این نقشه تنها ۳۰۰ سال می‌گذرد. و این نقشه امپراتوری پارس هاست که شامل تمامی آسیا، تمامی اروپا و تمامی آفریقا میشود. اگر باور کردی بخودت و فرزندانت کمک کردی. اگر باور نکنی‌ و بدروغ‌هایی‌ که گفته شده اهمیت بدهی‌، با بره گمشده هابیل فرقی‌ نداری.

هیچ نظری موجود نیست: