۲۶.۷.۹۶

کاری از ژو انتینگ...... WenTing Zhu


واکنش‌های شیمیایی را می توان با کلمات، در نوشتار‌ها بطور تئوری و فرمول‌ها و با چشم غیر مسلح توصیف کرد، اما در دست توانمند فیلمساز و عکاس هنرمندی بنام ژو انتینگ، WenTing Zhu آنها بعنوان بخشی از یکسری اشکال زیبای علمی جان میگیرند.

ژو چندین فیلم جدید را براساس ترکیبات شیمیایی و واکنش‌های آنان نظیر برجسته شدن، جوش آمدن  بارش، حباب، جابجایی فلز و بسیاری دیگر به اشتراک گذاشته است.


Envisioning Chemistry: Electrodeposition

Envisioning Chemistry: Metal Displacement II

Envisioning Chemistry: Bubbling II

هیچ نظری موجود نیست: