۱۷.۷.۹۶

اتحاد نامیمون و پلید دوبار و دوباره عرب و ترک بر ضد ايراندر صد سال اخیر سه کشور ترکیه، پاکستان و اسرائیل (مانند سوریه، عراق، عربستان، امارات، لیبی‌، لبنان، افغانستان، ۱۷ شهر قفقاز، ارمنستان، آذربایجان و و و) توسط قبایل بغایت وحشی و تازه بدوران رسیده و تازه کشور گشته بنام انگلستان و فرانسه و طی‌ دو جنگ جهانی‌ اول و دوم با کمک بازوی نظامی که شامل قبایل از این دو وحشیتر و بربرتر، بنام قبایل بربر که بعد‌ها نام عرب را بر خود نهادند(در حالی‌ که اعراب در شمال آفریقا تمدنی قابل توجه داشتند و بطور کلی‌ با این عربی که امروزه شناخته می‌شود، از هرنظر اختلاف داشته و هیچ وجه تشابه از هیچ نظر نداشته و کلا جدای از اینها بودند) و ترک‌ها که قبایل وحشی چادر و حاشیه نشین شهر‌های آباد بالکان بودند و هرچند وقت یکبار به روستا‌ها حمله کرده و کشتار براه انداخته و بدین ترتیب بروزگار پلشت و پلید خود ادامه داده و امرار معاش میکردند از بدنه و پیکر ایران بزرگ جدا شده و بعنوان پایگاه‌های غرب در میان ایران بزرگ اظهار وجود کردند.

از زمان تاسیس این دولت‌های جعلی و دروغین تا کنون، این سه سرزمین اشغالی مرکز و یا عامل ایجاد جنایت، توحش و فساد و تروریسم در منطقه بوده و هستند. هر سه کشور هم نشان ستاره را بعلامت بندگی غرب و انگلستان بر روی پرچمشان دارند. منطقه ایران بزرگ بواسطه این سه کشور دچار ناآرامی و اغتشاش شده و هرچند یکبار شاهد اخبار هولناک مربوط بکشتار و جنایت بوسیله این سه کشور هستیم. پس از اخبار دردناک مربوط بکشتار و قتلعام بربرمنشانه، بیرحمانه و ضدّ بشری و چندین باره اکراد توسط ترکیه، و تشویق و تقویت و تبانی غربی‌ها با ترک‌ها در این زمینه، پس از جنایات هولناکی که در پاکستان در مورد غیر مسلمین صورت گرفت، از جمله آتش زدن زنده یک فرد که جرات کرده و نسبت به قرآن طرح پرسش نموده بود و اخباری از این دست و پس از ماجرای حملات وقت و بی‌ وقت اسرائیل بهر کجا که دلش بخواهد و دقیقا در جهت منافع اقتصادی و استراتژیک غرب،

خبر رسید که رهبر احمق ها، آخوند (مخفف دغآخوان ۱) علی‌ خامنه‌ای در دیدار با دیکتاتور ترکا( و رهبر گروه‌های تروریستی داعش و النصره، یعنی‌ عردوغان، که بدستور او، سالهاست در سوریه و عراق جوانان ایرانی‌ و ایرانی‌ تبار را کشتار میکنند، و بعنوان پاداش و جایزه، به او نفت، گاز و برق ملت ایران را برایگان و یغما میدهند ، و او هم با وقاحت سرزمین اشغالی کردستان را ساخته و پزش را بخود ایرانیها داده و فخر میفروشد) طبق معمول و عادت همیشگی‌ نشئه و تازه پا شده از کنار بساط منقلی گلگون، اظهار فضله نموده و ضمن بنمایش گذاردن اتحاد نامیمون و پلید دوبار و دوباره عرب و ترک بر ضدّ ایران و ایرانی‌ گفته: تشکیل کردستان مستقل مانند تاسیس اسرائیلی دیگر است!

این حرف یعنی‌ ترک و عرب برای ما ارجح ترند تا کرد‌ها که نژاد و فرهنگ و تاریخ و زبان و ژ‌ن و پدر و همه چیز‌شان ایرانی‌ است! و البته پس از ۳۹ سال خیانت به ایران و ایرانی‌، انتظاری جز این هم نمی‌رفت که ضمن ذلیل کردن ایرانی‌، تلاش برای مطرح کردن عرب و ترک بی‌ ریشه کنند.

و آدمی‌ از این همه وقاحت با چشمانی گشاد و نگاهی‌ ثابت، انگشت بدهان می‌ماند. این سخنان از حنجره کثیف کسی‌ به بیرون استفراغ میشود که سرسپردگی و نوکر صفتی و بیگانه بودنش، در طول ۳۹ سال بار‌ها و بار‌ها ثابت شده و کارنامه ا‌ش، مدرک و شاهد این نوکر صفتی میباشد. این سخنان را کسی‌ می‌گوید که همراه با کمپانی خود، ۳۹ ساله یک ملت چند صد میلیونی و کشور بزرگ و گسترده ایران که جایگاه اولین تمدن انسانی‌ و بشری است را گروگان گرفته تا یک وجب زمین و چند صد هزار تروریست پلستینی صاحب خانه و کشور و زمین شوند. تمامی سرمایه‌های ایران و میلیون‌ها ایرانی‌ فدای چند هزار تروریست، بیرحم پلستینی شدند تا آنها بدروغ صاحب پرچم و کشور شوند و میلیارد‌ها از ثروت‌های ایرانی‌ به غربی‌ها در ازای یک صندلی برای پلستینی‌ها در سازمان ملل نقداً پرداخت شد.

درحالیکه تمامی سرزمین اشغالی که امروزه ترکیه نامیده میشود پر است از آثار باستانی اجداد کرد‌ها و ایرانی‌ ها! هر جا را میکنند آثار باستانی ایرانی‌ و کرد بیرون میاید. آثار باستانی هزاران ساله پارسی‌ و کرد‌های پارس نژاد در سراسر دنیا پراکنده است. با ضبط آثار باستانی پارس ها، صد‌ها کشور خود را صاحب تاریخ و تمدن کرده و هنوز هم که هنوزه با وقاحت، هر چه پیدا میکنند بنام خود میزنند. تمامی سرزمین اشغالی کردستان، قدم به قدم، گام به گام جای پای پدران کرد ثبت شده است. درحالیکه همه آن سرزمین را هم که شخم بزنند، یک سنگ ساده که نشان پدر ترک باشد وجود ندارد. تمامی اسرائیل را اگر وجب به وجب بشکافند، دریغ از یک خط که نشانگر پدر پلستینی باشد.

از طرفی‌ اگر اسرائیلی ادعای زمین می‌کند، دستکم این بهانه را دارد که بدنبال جایگاه پیغمبرش است. اما اعراب و ترک‌ها چه چیزی برای اثبات موجودیت خود دارند؟ چه سند و مدرکی‌ برای مالکیت آنچه که امروز اشغال کرده‌اند، دارا میباشند؟ بجز آنچه که خود نوشته‌اند و یا با پول خریداری کرده‌اند، کدامین مدارک واقعی‌ را میتوانند برای توجیه اشغالگری خود ارائه بدهند. در دنیا هیچ شناسنامه‌ای را نمیتوان یافت که در آن نام پدر و مادر ترک و عرب(آنچه که امروز عرب خوانده میشود)، نوشته شده باشد. اما کرد‌ها برای سرزمینی می‌جنگند که بر طبق تمامی قرارد دادها، برطبق تاریخ موجودیت‌شان درمنطقه، براساس تمامی آثار سنگی‌ و خطی‌، آن سرزمین مال آنهاست. کرد‌ها بر ضدّ کشتار و قتلعامی‌ که صد ساله توسط ترک متجاوز و بربر به آنان روا داشته شده می‌جنگند. کرد‌ها خواستار یک زندگی‌ معمولی‌ و انسانی‌ اند که بر طبق قوانین اولیه بشری و حتی بر اساس یاسا و قوانین مرتجع قبیله‌ای ترک و عرب ، حق هر انسانی‌ است. و حق هر انسانی‌ است که صاحب خانه پدری خود باشد. یک کردستان مستقل که شامل همه کرد‌های پراکنده در ایران و عراق و سوریه و کردستان اشغالی (ترکیه جعلی) میباشد، آرزوی همه کرد‌ها و الحاق این کردستان به پیکر سرزمین مادر یعنی‌ ایران، آرزوی همه ایرانی‌ هاست.


(۱): دغآ = مردم ناراست و دغل و عیب دار و حرامزاده . مجازاً، فریبنده و مردم ناراست . و در اغلب معانی با دغل مترادف است و با لفظ خوردن و کردن مستعمل است . ناراست . ناراست. مکار. جلب. به کسی‌ که سر مردم را کلاه می‌گذاشت دغا خوان می‌گفتند. و اینان کسانی‌ بودند که با گذاشتن کلاه دانشمندان بر سر و انداختن شال بزرگان بر شانه‌ سعی‌ در فریفتن عوام داشته و با فتنه گری مال و جان مردم ساده دل را می‌گرفتند. کلمه مرکب "دغآ خوان" بمرور زمان به دعا خوان -آ خوان و آخوند تغییر نام یاف

هیچ نظری موجود نیست: