۱۱.۷.۹۶

اگر امام جماعت خون طلب کند امروز, خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد

هیچ نظری موجود نیست: