۷.۸.۹۶

تا پندار درست نباشد، هیچ چیزی درست نیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر