۵.۸.۹۶

اگر که سفله و دزد شوند قاضی و مفتی, دروغگو و بداندیش را گواه کنندهیچ نظری موجود نیست: