۴.۸.۹۶

به لشکر خرد و رای و عدل و علم گرای , سپاه اهرمن اندیشه زین سپاه کنند

هیچ نظری موجود نیست: