۲۸.۷.۹۶

درینجا نیست شمعی جز رخ دوست, وگر هست، انعکاس چهرهٔ اوست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر