۲۷.۷.۹۶

تو جسم تیره‌ای ما تابناکیم, تو از خاکی و ما از جان پاکیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر