۲۶.۷.۹۶

آنچه که ترا از پا در می‌آورد، نه دشمن و بدخواه بلکه افکار توستهیچ نظری موجود نیست: