۲۲.۷.۹۶

کتاب عشق را جز یک ورق نیست, در آنهم نکته‌ای جز نام حق نیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر