۱۲.۷.۹۶

اینکه چرا نگاه بگذشته چراغ راه آینده است به اینخاطر است که جای دیگری نیست که بتوان نگاه کردهیچ نظری موجود نیست: