۳۰.۷.۹۶

کسی کاو کعبهٔ دل پاک دارد, کجا ز آلودگیها باک داردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر