۲۶.۷.۹۶

مقالات جبر و مثلثات و هندسه و فیزیک خیام کبیر، زیربنای تمامی تکنولوژی امروزه دنیاستهیچ نظری موجود نیست: