۲.۸.۹۶

پرسشی که دست از سر اندیشه من برنمیدارد این است که: آیا من دیوانه ام یا دیگران؟هیچ نظری موجود نیست: