۱۸.۷.۹۶

آنچه که دیگری در مورد تو انجام میدهد، کارمای اوست، واکنش تو، کارمای توست


من مالک اعمال خویشم،
میراث دار کردارهای خود،
زاده اعمال خود،
در پیوند با کردار خود،
و متکی بر اعمال خود میزیم،
و هر فعلی که انجام میدهم،
نیک یا بد
میراث آن بمن میرسد
آدمی‌ بایستی همواره بر این اصل تأمل کند.هیچ نظری موجود نیست: