۵.۸.۹۶

جوری کپی و تقلب کردند که امروز با قسم حضرت عباس هم نمیتوان واقعیت را ثابت کرد


هیچ نظری موجود نیست: