۱۰.۷.۹۶

زنان و مردان دنیا تنها در ظاهر با یکدگر متفاوتندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر