۲۵.۷.۹۶

همین مجازات برای ظالم بس که دچار پلیدی است


باید پذیرفت که همه چیز در جهت منافع پلیدی و ابلیس تغییر یافته است. آدما دیگر آن آدمایی که میشناختی نیستند. مکان‌ها دیگر آن مکان‌هایی‌ که پذیرای آدمیان بودند، نیستند. زمان دیگر آن سنجشی نیست که با پدیداری و خاموشی مهر زندگی‌ میافت. باید پذیرفت که کلیشه‌ای بنام "خوبی‌ بر بدی پیروز است" تنها افسانه کودکانه‌ای است که حتی نیمی از کودکان دنیا هم آنرا باور ندارند.