۲۵.۷.۹۶

همین مجازات برای ظالم بس که دچار پلیدی است


باید پذیرفت که همه چیز در جهت منافع پلیدی و ابلیس تغییر یافته است. آدما دیگر آن آدمایی که میشناختی نیستند. مکان‌ها دیگر آن مکان‌هایی‌ که پذیرای آدمیان بودند، نیستند. زمان دیگر آن سنجشی نیست که با پدیداری و خاموشی مهر زندگی‌ میافت. باید پذیرفت که کلیشه‌ای بنام "خوبی‌ بر بدی پیروز است" تنها افسانه کودکانه‌ای است که حتی نیمی از کودکان دنیا هم آنرا باور ندارند.


هیچ نظری موجود نیست: