۲۷.۷.۹۶

خدا در میان آدمیان جز رنج چیز دیگری ندیده و نکشیده است


هر کس مسیح شد، صبح و یا در کودکی ا‌ش صاحب تاجی از خار شده و تحقیر میشود، ظهر و در جوانی، در میان مردم مورد ستم و آزار قرار می‌گیرد، عصر و یا میان سالی‌ بر کف دست‌های نیکوکار و پاهای راست رو ا‌ش میخ‌های آهنین می‌کوبند و شکنجه ا‌ش میکنند، و شب و در پیری و در آخر نیز او را به صلیب خواهند کشید. هیچ نظری موجود نیست: