۲۹.۷.۹۶

برای کسی‌ که همه چیز را بحد وفور تجربه کرده, هیچ چیز دیگری جز ترس جالب نیست
هیچ نظری موجود نیست: