۲۳.۷.۹۶

روی زمین ایستاده ، نه در هیئت زن، که درخت با ریشه هایی در اعماقهیچ نظری موجود نیست: