۲۰.۷.۹۶

تو خفته و پشتت ز گنه گشته گرانبار, با بار گران خفتن از اخلاق حمارست











هیچ نظری موجود نیست: