۱۲.۷.۹۶

بر عیبهای روشن خویشت نگاه نیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر