۹.۷.۹۶

کاغذ بازی کاری از هاروکی ناکامورا ......Kirigami By Haruki Nakamura


کیریگامی گونه‌ای از اوریگامی است. در این هنر که از ایران بزرگ سرچشمه گرفته، خالق با بریدن کاغذ بساخت اثر میپردازد.

کیری (kiri, 切り) از فعل (kiru, 切る) به معنی بریدن و کامی (kami, 紙)بمعنای کاغذ است. کیریگامیها بطور معمول دارای تقارن هستند.


Sheep in wolf's clothingAdelie Penguin Bomb

هیچ نظری موجود نیست: