۲۸.۷.۹۶

رقص رنگ ها


هرچه از طبیعت نشأت و سرچشمه بگیرد، زنده است و رفتار مخصوص، منحصر بفرد و ویژه خود را دارد. رنگها هم از این قاعده مستثنا نیستند.
رنگ‌های یکسان همدیگر را یافته و رنگ‌های مختلف یکدیگر را دفع میکنند.
تام آبات پژوهشگر دانشگاه استنفورد آمریکا در مورد چگونگی‌ رفتار خاص رنگ‌ها توضیح میدهد.Stanford researchers solve the mystery of the dancing droplets