۱۲.۶.۹۶

ترسیم قطب جنوب برای هشدار به تغییر آب و هوای زمین کاری از زاریا فرمن ..... Zaria Formanهیچ نظری موجود نیست: