۵.۷.۹۶

دی می هستی ما صافی بود, صاف خوردیم و رسیدیم به دُردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر