۲۱.۶.۹۶

زمان خستگی و عجز و ناتوانی نیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر