۱۷.۶.۹۶

در چشم پاک بین نبود رسم امتیاز، در آفتاب سایه شاه و گدا یکیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر