۱۳.۶.۹۶

گر ز راه و رسم ما آگه شوی, ماکیانی بس کنی روبه شویهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر