۳.۷.۹۶

تراژدی انسانی‌ آنجاست که هیچ کس خوشحال و خوشبخت نیست، صرفنظر از اینکه در چه شرایط مالی‌ و معنوی باشد


هیچ نظری موجود نیست: