۳۱.۶.۹۶

خود سلیمان شدن به ثروت و جاه , دیگران را ز دیو ترساندنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر