۳۰.۶.۹۶

مانند عنکبوتی که خانه‌اش با هر بادی ویران میگردد، مجبور بشروع دوباره ایم
هیچ نظری موجود نیست: