۲۶.۶.۹۶

همه چیز برمیگردد به اینکه ما در رابطه با هم، چگونه بپنداریم، بگفتاریم، بکرداریم

هیچ نظری موجود نیست: