۱۳.۶.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

قصه عشق ( حمیرا ) اجرا با سنتور : علی نوری Persian instrument