۲۰.۶.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Luigi Lai, récital di launeddas - "Le Salon de Musique" 2009

Orlando y Eliseo Mascia. Launeddas y tamburellu

هیچ نظری موجود نیست: