۱۴.۶.۹۶

اهرمن هرگز نخواهد بست در


سرزمین‌های محکم، باستانی، حاصلخیز و مطمئن را که از ابتدای پیدایش بشر، جایگاه و مامن و خانه او بوده، نابود ساختند تا چند لکه بی‌ ارزش بر روی دریا زنده بمانند!
مردم متمدن را از هم پاچیدند تا ناقص عقل‌ها و روان پریش‌ها و بربر‌هایی‌ که از جلبلک‌های یک سلولی، کمترند، و آنچنان از نظر نژادی ضعیفند که حتی تحمل گرما و سرما را ندارند، ادامه دهند نسل بشر باشند.

هیچ نظری موجود نیست: