۱۵.۶.۹۶

خواندن هزار صفحه کتاب خوب با یک روز آموختن از یک آموزگار خوب برابر است

هیچ نظری موجود نیست: